Μισθοδοσίες

Η εταιρεία μας γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης, έχει σαν προτεραιότητα τον ορθό υπολογισμό της μισθοδοσίας των επιχειρήσεων – πελατών της και την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από αυτές. Για το σκοπό αυτό παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών μισθοδοσίας, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

  • Υπολογισμός μισθοδοσίας και επεξεργασία όλων των απαραίτητων στοιχείων
  • Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης
  • Υποβολή όλων των εντύπων στην Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας
  • Υποβολή όλων των προσλήψεων – απολύσεων και αλλαγών στον ΟΑΕΔ
  • Συμμόρφωση με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και εναρμόνιση με τις αλλαγές σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία
  • Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων στο ΙΚΑ μέσω διαδικτύου
  • Απογραφή στον ΕΦΚΑ κατά την 1η έναρξη απασχόλησης μισθωτών στην επιχείρηση
  • Διαχείριση αμοιβών Διαχειριστών (ΙΚΕ , ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ) και αμοιβών μελών ΔΣ Ανωνύμων Εταιριών
hubspot
guardian
wired
forbes