Uncategorized

Προκήρυξη Προγράμματος ΕΣΠΑ «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων»

Υποβολή αιτήσεων την περίοδο 16/6-30/7/2021

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το πρόγραμμα «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με υποβολή αιτήσεων την περίοδο 16/6-30/7/2021.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ισχύουν τα παρακάτω:

Α. Ποιοι υποβάλλουν αίτηση:

Επιχειρήσεις που:

· Λειτουργούν αποκλειστικά ως ατομικές επιχειρήσεις

· έχουν ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους παρακάτω:

69.10 Νομικές δραστηριότητες
69.10.1 Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)
69.10.11 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου
69.10.12 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο
69.10.13 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο
69.10.14 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο
69.10.15 Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και Άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
69.10.15.01 Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων

· έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31/12/2020,

· διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, ως τις 1/6/2021

· χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία

· τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.

· δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ,

· δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),

· πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)

· το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.

· Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ

Β. Επιλέξιμες δαπάνες:

Χρηματοδοτούνται δαπάνες για προμήθεια αποκλειστικά: Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής. Η διακριτή αξία κάθε είδους δεν πρέπει να ξεπερνά τις 1.500€.

Γ. Ποσό επιχορήγησης, Ποσοστά Επιδότησης, Διάρκεια υλοποίησης

· Ποσά επιχορήγησης:

ΕΣΟΔΑ Ε3 Φορολογικού Έτους 2019 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
0 = < 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 20.000,00 € 2.000,00€
20.000,00 < 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 40.000,00 € 1.500,00€
40.000,00 < 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 60.000,00 € 1.000,00€
60.000,00 < 1/1/2019 – 31/12/2019 500,00€
Για έναρξη εντός του 2020 ανώτερο όριο επιχορήγησης τα 1.500€.

· Ποσοστό Επιδότησης: 100%,

· Διάρκεια υλοποίησης: 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης και όχι πέραν της 31/12/2021.

Δ. Περιορισμοί-Ειδικοί όροι

· Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/6/2021.

· Δεν είναι επιλέξιμοι οι ΚΑΔ:

69.10.16 Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες
69.10.17 Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού
69.10.18 Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών
69.10.18.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών
69.10.19 Άλλες νομικές υπηρεσίες
69.10.19.01 Υπηρεσίες ασκούμενου δικηγόρου
69.10.19.02 Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή
69.10.19.03 Υπηρεσίες δικολάβου
69.10.19.04 Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας

· Δεν επιδοτούνται οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.

· Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo). Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται, αξιολογείται με τήρηση σειράς προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ και τον ενάριθμο κωδικό που έλαβε κατά την χρονική στιγμή υποβολής της

· Δεν γίνονται αποδεκτά, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης τροποποιητικά φορολογικά στοιχεία (τροποποιητική δήλωση Ε3 ή τροποποιητικές ΦΠΑ) τα οποία υποβλήθηκαν μετά τις 1/6/2021.

· Τα επιχορηγούμενα πάγια πρέπει να καταχωρηθούν στο μητρώο παγίων της επιχείρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

· Δεν γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων.

· Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα, οι δαπάνες για πρόστιμα, προσαυξήσεις, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών δεν είναι επιλέξιμες.

· Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

· Η εξόφληση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΦΑΣ

· Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής σε μορφή pdf. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών σημαίνει απόρριψη της αίτησης.

Πηγή: e-forologia.gr