Εισφορά αλληλεγγύης: Η τροπολογία για την πλήρη κατάργησή της από το 2023 – Τι θα ισχύσει για το 2022

Διεύρυνση των απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το Φ.Ε. 2022 και κατάργηση για όλα τα εισοδήματα από το Φ.Ε. 2023

Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.» καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής, ενώ για το έτος 2022 θα ισχύουν οι ίδιες απαλλαγές που ίσχυσαν και για το έτος 2021.

Πιο συγκεκριμένα:

Αιτιολογική έκθεση

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα
α) της διεύρυνσης των απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 2022, και
β) της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων επιβλήθηκε με τον ν. 3986/2011 στο πλαίσιο των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας λόγω της κρίσης χρέους. Με την έξοδο της χώρας και από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί. Ταυτόχρονα, το εισόδημα των πολιτών, κατά τα τελευταία έτη, δέχεται πιέσεις λόγω διαδοχικών και επάλληλων εξωγενών κρίσεων (πανδημία νόσου COVID-19, παράπλευρες επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία).
Η κατάργηση, επομένως, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, από την 1η .1.2023 και εφεξής είναι ένα ουσιαστικό μέτρο θωράκισης του εισοδήματος των πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σκοποί για τους οποίους αυτή επιβλήθηκε, έχουν πλέον εκλείψει.
Επιπλέον, λόγω της δυσχερούς συγκυρίας κατά το τρέχον έτος, απαιτείται να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τους πολίτες που το εισόδημά τους υπόκειται σε μεγαλύτερες διακυμάνσεις, όπως είναι όλοι οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτοί και επιτηδευματίες), οι ιδιοκτήτες ακινήτων κ.λπ. και ως εκ τούτου χορηγείται απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για αυτά τα εισοδήματα, ήδη από το 2022.

Στόχος

Με την προτεινόμενη διάταξη διευρύνεται για το φορολογικό έτος 2022 η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης σε όλα τα εισοδήματα του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε., με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και τις συντάξεις, ώστε να ισχύσουν οι ίδιες απαλλαγές που ίσχυσαν και για το φορολογικό έτος 2021 και επιπλέον καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα για τα οποία αυτή εφαρμόζεται με βάση το άρθρο 43Α του Κ.Φ.Ε., για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2023 και εφεξής.

Πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων και αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Διεύρυνση απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022 και κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα για το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής – Τροποποίηση παρ. 74 άρθρου 72 ν. 4172/2013

Η παρ. 74 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) τροποποιείται α) στο πρώτο εδάφιο ως προς τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022, β) με την προσθήκη τρίτου εδαφίου για την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και μετά, και η παρ. 74 διαμορφώνεται ως εξής:

«74. Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και τις συντάξεις. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α καταργείται για όλα τα εισοδήματα του άρθρου αυτού που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής.».

Πηγή: taxheaven.gr

Νέος  Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Τι παρέχει

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 περιλαμβάνει επιχορηγήσεις, leasing, φοροαπαλλαγές και ενισχύσεις του μισθολογικού κόστους των θέσεων εργασίας, ύψους έως και 75% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Ειδικότερα:

 • Επιχορήγηση, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και Φορολογική απαλλαγή, που παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, που αφορά μόνο τις επενδύσεις στο καθεστώς «Νέo Επιχειρείν». Αυτά τα δύο είδη ενισχύσεων παρέχονται μεμονωμένα.

Σε Ποιους τα παρέχει

Δικαιούχοι:

 • Εμπορικές εταιρείες,
 • Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις,
 • Αγροτικοί και αστικοί συνεταιρισμοί, Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016, Δημόσιες δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις),
 • Ατομικές επιχειρήσεις μόνο στο καθεστώς «Αγροδιατροφή-πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων-αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» με ανώτατο επιλέξιμο κόστος τις 200.000€ και
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες (υπό προϋποθέσεις).

Επιλέξιμοι κλάδοι:

 • Πρωτογενούς παραγωγής (Θερμοκήπια, κ.α.)
 • Μεταποίησης
 • Τουρισμού (Ξενοδοχεία, Καταλύματα, Campings, κ.α.)
 • Μεταφορών (Logistics)
 • Τεχνολογιών, της Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Παραγωγής Ενέργειας
 • Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας
 • Πολιτισμού, ενημέρωσης και επικοινωνίας
 • Άλλοι κλάδοι

Αλλά και νέοι ΚΑΔ όπως:

 • Στον τομέα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού εντάσσονται οι υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνες), υδατοδρομίων, πάρκινγκ, καταδυτικού τουρισμού, αγροτουρισμού, οινοτουρισμού, γεωτουρισμού, κ.α. εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής
 • Αθλητικές δραστηριότητες όπως υπηρεσίες κολυμβητηρίων – πισινών, γηπέδων (4×4, 5×5 κλπ.)
 • Οίκοι ευγηρίας, Κέντρα αποκατάστασης
 • Υπηρεσίες επαναφόρτισης μπαταριών ηλεκτρονικών οχημάτων (μόνο για νησιά)
 • Υπηρεσίες μεταποίησης και μεταφορών (χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων – μόνο υπό καθεστώς Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας, χονδρικό εμπόριο πετρελαίου και υγραερίου – μόνο για αποθήκευση και μόνο για τα νησιά)
 • Όσον αφορά την ενέργεια, νέοι ΚΑΔ που αφορούν μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, στην παραγωγή ενέργειας ή θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ και την παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων από εδώδιμα φυτά.
 • Λοιποί ΚΑΔ σε διάφορα καθεστώτα (υπηρεσίες βιβλιοθηκών, μουσείων, σιδερωτηρίων ρούχων, μηχανικών πλυντηρίων, τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων – μόνο υπό το καθεστώς «Έρευνα και Καινοτομία», δραστηριότητες κινηματογραφικών και ραδιοτηλεοπτικών studios και εκδοτικές δραστηριότητες).

Πότε τα παρέχει

Όταν το ελάχιστο ύψος επενδύσεων (ανάλογα με το μέγεθος του φορέα) είναι:

 • €1.000.000 για τις Μεγάλες επιχειρήσεις,
 • €500.000 για τις Μεσαίες επιχειρήσεις,
 • €250.000 για τις Μικρές επιχειρήσεις,
 • €100.000 για τις Πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • €50.000 για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικούς και Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,
 • €200.000 για τις Ατομικές επιχειρήσεις (υπό προϋποθέσεις).

Επιλέξιμες δαπάνες

 1. Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
  • Κτηριακά (εξοπλισμός, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, κλπ.)
  • Άυλες δαπάνες (συστήματα ποιότητας, μεταφορά τεχνογνωσίας, ευρεσιτεχνίας, κλπ.)
  • Νέες θέσεις εργασίας (δαπάνες μισθολογικού κόστους εργασίας)
 2. Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
  • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες,
  • Μόνο για νέες επιχειρήσεις (κεφάλαιο κίνησης)
  • Δαπάνες για Έρευνα και ανάπτυξη, Διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και μεγάλες επιχειρήσεις, Μέτρα ενεργειακής απόδοσης, Προστασία του περιβάλλοντος, Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, Συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
  • Δαπάνες για συμμετοχή σε εκθέσεις (υπό προϋποθέσεις)

Πλεονεκτήματα του νέου αναπτυξιακού νόμου

 1. Αυξημένες ενισχύσεις έως και 20% σε σχέση με τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο.
 2. Επιτάχυνση διαδικασιών αξιολόγησης επενδύσεων, ελέγχων, εκταμιεύσεων.
 3. Δυνατότητα ενίσχυσης μεμονωμένων (μη ολοκληρωμένων επενδύσεων) για πρώτη φορά στην ιστορία των αναπτυξιακών νόμων.
 4. Δυνατότητα συνδυασμού με χαμηλότοκα δάνεια του ταμείου ανάκαμψης για την χρηματοδότηση των επενδύσεων.

Σπίτι μου: Οι δράσεις για την εξασφάλιση στέγης σε νέους και ευάλωτες ομάδες

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν αναφορικά με τις δράσεις που περιλαμβάνει η νέα στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, ακολουθούν διευκρινίσεις και απαντήσεις.

1. Θεωρείτε ότι τα μέτρα πουανακοινώθηκαν είναι επαρκή για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος;

Ανεξαιρέσουμε κατά κύριο λόγο το επίδομα στέγασης, η πραγματικότητα είναι ότι ηχώρα δεν είχε ως τώρα συνεκτική στεγαστική πολιτική. Η στρατηγική που θέτουμετώρα σε εφαρμογή περιλαμβάνει μέτρα που αξιοποιούν εθνικούς και ευρωπαϊκούςπόρους και δίνει έμφαση στους νέους και τα νέα ζευγάρια. Ο λόγος για τον οποίοεπελέγη αυτή η πολιτική είναι ότι οι νέοι αντιμετωπίζουν εντονότερο πρόβλημα,δυσκολεύονται να φύγουν από την πατρική στέγη και έχουν επίσης δυσκολίαπρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα για λήψη στεγαστικού δανείου. Εν πάσηπεριπτώσει, το κράτος κάνει μια νέα αρχή στη στεγαστική πολιτική εξαντλώνταςτις δυνατότητες που υπάρχουν προς το παρόν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τίποταόμως δεν αποκλείει ότι στο μέλλον δεν θα προστεθούν επιπλέον δράσεις.

2. Και τι περιμένετε να αλλάξει μεαυτό το πρόγραμμα;

Διευκολύνονται βασικά τα νέα ζευγάρια για να έχουν μια πρόσβαση σε προσιτή και ποιοτική στέγη. Δίνεται ακόμα μεγαλύτερη σημασία, πέρα από το στεγαστικό επίδομα, σε όσους ιδιαίτερα νέους έχουν χαμηλό εισόδημα και αυξημένες ανάγκες. Προστίθενται άλλοι136.000 ωφελούμενοι οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ιδιόκτητηστέγη με χαμηλότοκα (ή άτοκα) στεγαστικά δάνεια ή να μισθώσουν κατοικίες μεχαμηλά ενοίκια. Στηρίζονται έτσι στο ξεκίνημα της ζωής τους οι νέοι και οιοικογένειές τους και με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια ακόμα προσπάθεια για τηναντιμετώπιση του δημογραφικού.

Η αξιοποίηση αδρανούς ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας έχει προφανή οικονομικά καικοινωνικά οφέλη για τους δικαιούχους των προγραμμάτων, τους ιδιοκτήτες τωνακινήτων (ιδιώτες και Δημόσιο/ΔΥΠΑ), την οικοδομική και γενικότερηεπιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιπλέον,υποστηρίζονται και οι ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων που δεν έχουν την οικονομικήδυνατότητα να ανακαινίσουν τα σπίτια τους, τα οποία με τον τρόπο αυτό θαεπιστρέψουν στην αγορά.

3. Πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή τωνμέτρων; Χρειάζεται να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για να εφαρμοστούν;

Ορισμένα θα ξεκινήσουν άμεσα, για άλλα έχει ξεκινήσει η προετοιμασία προκειμένου νατεθούν σταδιακά σε εφαρμογή από το 2023. Για παράδειγμα άμεσα θα αυξηθεί κατά 50 % το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όπως και το επίδομα στέγασης για τουςμαθητές στις Σχολές της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) που φοιτούν μακρυά από τον τόπο κατοικίαςτους. Επίσης, το πρόγραμμα «Κάλυψη» (μέσω του οποίου θα νοικιαστούν από τοΔημόσιο και θα διατεθούν σε φτωχότερα νέα ζευγάρια, ιδιωτικές κατοικίες πουσυμμετείχαν στο πρόγραμμα «Εστία» για τη στέγαση μεταναστών), θα ξεκινήσει στις αρχές του 2023 όταν θα είναι διαθέσιμες οι κατοικίες και θα έχουν ολοκληρωθεί τυχόν επισκευές. Από το 1ο τρίμηνο του 2023 θα ξεκινήσει η χορήγηση των χαμηλότοκων δανείων για αγορά κατοικίας από νέους. Αντίστοιχα, τα προγράμματαγια την αξιοποίηση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας χρειάζονται χρόνο γιαωρίμανση και εφαρμογή. Όλα τα προγράμματα θα ξεκινήσουν πάντως εντός του 2023.Σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο, οι βάσεις τέθηκαν σε σημαντικό βαθμό με το νόμο 4921/2022 «Δουλειές ξανά» που επέκτεινε τις αρμοδιότητες της ΔΥΠΑαναφορικά με τη στεγαστική πολιτική και την εξόπλισε με νέα εργαλεία για τηναξιοποίηση της περιουσίας και των αποθεματικών της. Για την υλοποίηση τωνπρογραμμάτων θα χρειαστεί η έκδοση υπουργικών αποφάσεων, αποφάσεις του ΔΣ της ΔΥΠΑ για προκήρυξη διαγωνισμών ή αποφάσεις προκήρυξης των συγχρηματοδοτούμενων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης) προγραμμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστούν καιπεραιτέρω νομοθετικές παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του όλου εγχειρήματος.

4. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότιχαρίζετε τη δημόσια περιουσία σε μεγαλοεργολάβους με την κοινωνική αντιπαροχή.Τι απαντάτε;

Μετο νέο θεσμό της «κοινωνικής αντιπαροχής», διατίθεται η αδρανής ακίνητηπεριουσία του δημοσίου, χωρίς να χάνεται η κυριότητα της γης, σε μακροχρόνιεςπαραχωρήσεις προς ιδιώτες που εξασφαλίζουν με συμβατικές υποχρεώσεις τηνκατασκευή σύγχρονων κατοικιών οι οποίες θα διατεθούν με φθηνά ενοίκια.Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη πρακτική κοινωνικής στέγης που έχειεξασφαλίσει το 20-25% των ακινήτων πχ στην Αυστρία ή την Ολλανδία ναδιατίθενται με ρυθμισμένα χαμηλά ενοίκια. Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουναναληφθεί και στη σοσιαλιστική Ισπανία. Δεν το γνωρίζουν άραγε αυτοί που ασκούνεύκολη κριτική;

Μετην κοινωνική αντιπαροχή το Δημόσιο εισφέρει ακίνητα που δεν χρησιμοποιεί και μένουν αναξιοποίητα, οι ιδιώτες μετά από διαγωνισμό αναλαμβάνουν με δικές τουςδαπάνες και με κρατικές προδιαγραφές, να χτίσουν σπίτια με την υποχρέωση τα μισάνα διατεθούν για εμπορική αξιοποίηση) και τα υπόλοιπα μισά σε χαμηλές τιμές γιακοινωνική στέγαση. Έτσι εξασφαλίζεται φθηνή στέγη για τους δικαιούχους,αξιοποιείται η περιουσία του Δημοσίου και ιδιαίτερα της ΔΥΠΑ, κινείται ηοικοδομή και εγκαταλείπεται η πρακτική του «γκέτο» των εργατικών κατοικιών. Εννοείταιότι το Δημόσιο θα συνεχίσει και πάλι να έχει το βασικό λόγο στην αξιοποίηση τηςπεριουσίας του την επόμενη ημέρα, όπως γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκέςχώρες. Οι ιδιώτες θα είναι απλώς ένα όχημα για την ταχύτερη προσφορά κοινωνικής στέγης. Από όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ κατάλαβε ότι χαρίζουμε την περιουσία του Δημοσίου.

Εκείνο που πραγματικά αποτελεί άλμα σε λογικό κενό είναι η επισήμανση ότι με ταστεγαστικά δάνεια για τη νέα γενιά, η κυβέρνηση «φέρνει τον εφιάλτη των κόκκινων δανείων και του πτωχευτικού νόμου στους νέους». Δηλαδή τι προτείνουν; Να απαγορευθεί η χορήγηση δανείων επειδή ορισμένα από αυτά μπορεί στο μέλλον νακοκκινήσουν; !

5. Ποιο το όφελος για τα νέα ζευγάριαπου θα ενταχθούν στο πρόγραμμα χορήγησης στεγαστικών δανείων;

Πρακτικά όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό, θα πληρώνουν δόση στεγαστικού δανείου που θα είναι πολύ χαμηλότερη από το ενοίκιο που αντιστοιχεί στο σπίτι που επέλεξαν, καθώς το επιτόκιο με τα σημερινά δεδομένα είναι συμβολικό: με τα σημερινά δεδομένα είναι στο 1 % αλλά σε κάθε περίπτωση θα αντιστοιχεί στο ένα τέταρτοτων εμπορικών επιτοκίων. Και πάντως μηδενικό για τρίτεκνες και πολύτεκνεςοικογένειες. Το κυριότερο, με την αποπληρωμή του δανείου θα αποκτήσουν τηνιδιοκτησία του σπιτιού. Επιπλέον, το δάνειο θα καλύπτει υψηλότερο ποσοστό της εμπορικής αξίας του ακινήτου (90 %) σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια τωντραπεζών που καλύπτουν συνήθως έως το 80 %. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιωτικήσυμμετοχή που πρέπει να συνεισφέρουν οι νέοι μειώνεται στο 10 % της αξίας τουσπιτιού αντί για 20 % που προβλέπεταιστις συμβάσεις των τραπεζικών στεγαστικών δανείων.

Τέλοςμε το πρόγραμμα αυτό αποκτούν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό νοικοκυριά πουυπό κανονικές συνθήκες δύσκολα θα πληρούσαν τα τραπεζικά κριτήριαχρηματοδότησης, όπως για παράδειγμα μισθωτοί με μηνιαίο καθαρό εισόδημα ίσο με715 ευρώ το μήνα.

Με άλλα λόγια, ένα νέο ζευγάρι που αγοράζει ένα σπίτι αξίας 100.000 € θα πληρώνει μηνιαία δόση 275 -285 ευρώ αντί για 415 ευρώ που είναι η δόση για το ίδιο σπίτιμε τα τρέχοντα επιτόκια της αγοράς. Το ετήσιο όφελος στην περίπτωση αυτή είναι1680 ευρώ.

6. Γιατί βάλατε το ηλικιακό όριο στα39 έτη και όχι υψηλότερα; Αν ο ένας είναι πάνω από 39 ετών, ισχύει τοπρόγραμμα;

Δίνουμε έμφαση στην στεγαστική αποκατάσταση των νέων, που αντιμετωπίζουν και τομεγαλύτερο πρόβλημα. Κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση του δημογραφικού και η έλλειψη στέγης είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τηδημιουργία οικογένειας. Για το λόγο αυτό άλλωστε τα προγράμματα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δίνουν προτεραιότητα στους πολύτεκνους καιτους τρίτεκνους. Αρκεί για τη λήψη του δανείου ο ένας από τους δύο να είναι 25-39 ετών.

7. Το πρόγραμμα χορήγησης στεγαστικώνδανείων προβλέπει πλαφόν 150.000 ευρώ στο ύψος του δανείου. Θεωρείτε το όριοαυτό ρεαλιστικό; Υπάρχουν σπίτια σε αυτό το επίπεδο τιμών;

Σε δεκάδες περιοχές των αστικών κέντρων αλλά και στην περιφέρεια υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα σε αυτήν την τάξη μεγέθους που μπορούν να καλύψουν τιςστεγαστικές ανάγκες των νέων. Ενδεικτικά: οι αντικειμενικές αξίες στην ΑγίαΠαρασκευή κυμαίνονται από 1500-2050 ευρώ ανά τετραγωνικό, στο Μαρούσι 1500-2300ευρώ, στην Πεύκη 1300-2250 ευρώ, στο 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης (Τούμπα) 1250 – 1550 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι αντικειμενικές αξίες αφορούννεόδμητα ακίνητα ενώ το πρόγραμμα των στεγαστικών δανείων αφορά ακίνητακατασκευασμένα έως το 2007, οι αξίες των οποίων είναι προφανώς χαμηλότερες σε σχέση με τα νεόδμητα.

Προφανώς υπάρχουν πολύ ακριβότερα ακίνητα, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε νακάνουμε με ένα κοινωνικό πρόγραμμα για τη διευκόλυνση της απόκτησης στέγης, πουστόχο έχει να απαλλάξει τους νέους από σημαντικά κόστη, αβεβαιότητες και προβλήματα. Το όριο των 150.000 ευρώ είναι η χρυσή τομή ανάμεσα στα όρια πουθέτει η αγορά και την ανάγκη να ενταχθούν στο πρόγραμμα όσο το δυνατόν περισσότεροι ωφελούμενοι.

8. Λέτε ότι οι ωφελούμενοι από τοπρόγραμμα στεγαστικών δανείων θα είναι 10.000 και τα δάνεια θα φθάνουν μέχρι150.000 ευρώ. Πώς ισχύει αυτό, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματοςείναι 500 εκατ. ευρώ; Μπορούν να ωφεληθούν τόσοι πολλοί;

Η απάντηση είναι απλή: ο αριθμός των 10.000 αναφέρεται στους ωφελούμενους τουπρογράμματος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέα ζευγάρια, που σημαίνειότι σε ένα σπίτι, για το οποίο θα ληφθεί ένα δάνειο, θα κατοικήσουνπερισσότεροι από ένας, άρα για κάθε δάνειο οι ωφελούμενοι θα είναι περισσότεροιαπό ένας. Επιπλέον το ποσό των 150.000 ευρώ είναι το ανώτατο όριο του δανείου.Δεν θα εξαντλούν όλα τα δάνεια το πλαφόν. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή είναι ηπρώτη φάση του προγράμματος. Σε περίπτωση εξάντλησης των πόρων, το πρόγραμμα θαδιευρυνθεί.

9.Μπορεί ένας πολίτης με εισόδημα10.000 ευρώ το χρόνο να πάρει δάνειο 150.000 ευρώ;

Μέχριτώρα, πράγματι ένας πολίτης με εισόδημα 10.000 ευρώ το χρόνο είχε δυσκολία ναπάρει τέτοιο δάνειο. Με τα χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια μπορούν οισυγκεκριμένοι πολίτες να πάρουν δάνειο του οποίου η δόση στις περισσότερεςπεριπτώσεις θα είναι μικρότερη από το ενοίκιο που ήδη πληρώνουν. Σημειώνουμεκαι πάλι ότι ένας νέος ο οποίος θα πάρει δάνειο 100.000 ευρώ θα πληρώνειμηνιαία δόση 275 ευρώ κρατώντας τελικά την κυριότητά του στο σπίτι.

10. Τα προγράμματα για παροχή δανείωνκαι οι επιδοτήσεις για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, μπορούννα λειτουργήσουν συνδυαστικά;

Ηαπάντηση είναι ναι. Το πρόγραμμα των χαμηλότοκων δανείων μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ και Ανακαινίζω» για νέους. Άρα να γίνουνπερισσότερο ευρείας κλίμακας παρεμβάσεις.

11.Το πρόγραμμα των 200 εκατ. ευρώ με χρηματοδότησηαπό ευρωπαϊκούς πόρους, πόσο σίγουροι είστε ότι θα εφαρμοστεί;

Ήδη είναι ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης μια σχετική δράση που παρουσιάστηκε. Στηριζόμενοι στο πνεύμα αυτής της δράσης (αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν σε ιδιώτες τα οποίαδιατίθενται στο Δημόσιο προκειμένου να τα ανακαινίσει, πληρώνοντας φυσικά το ίδιοτο Δημόσιο το σχετικό ενοίκιο στους ιδιώτες) θα διατεθούν μετά από την ολοκλήρωσητων σχετικών συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κονδύλια 200 εκατ. ευρώ πουαντιστοιχούν ήδη στο υπουργείο Εργασίας για την πραγματοποίηση αυτής της δράσης,από την οποία θα βγουν ωφελημένοι 10.000 νέοι και ζευγάρια 25-39 ετών.

12.Ποια είναι τα προγράμματα στα οποίαμπορούν να συμμετάσχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων;

Οι ιδιοκτήτες έχουν πολλαπλά οφέλη. Οι ιδιοκτήτεςπ.χ. που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Κάλυψη» θα έχουν εγγυημένο εισόδημα απότο μίσθωμα που θα καταβάλει το κράτος, για τις κατοικίες τους, οι οποίες θα διατεθούν σε νέους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Το κράτοςαναλαμβάνει επίσης τις επισκευές.

Από την άλλη, το πρόγραμμα μαζικής αξιοποίησης κλειστών ιδιωτικών κατοικιώνπροβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες τους θα τις παραχωρήσουν για τουλάχιστον 5 χρόνιαστο κράτος, το οποίο θα αναλάβει να τις ανακαινίσει και θα τις διαθέσει σενέους και νέα ζευγάρια.

Μετο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω» οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών θα επιδοτηθούν για να τις ανακαινίσουν με προϋπόθεση να τις διαθέσουν για μίσθωση τουλάχιστον 3 ετών.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» τέλος, προβλέπει συνδυασμό επιδότησης καιάτοκου ή χαμηλότοκου δανεισμού σε νέους για την ανακαίνιση και την ενεργειακήαναβάθμιση κατοικιών που ιδιοκατοικούν.

13. Τι προβλέπει ειδικότερα τοπρόγραμμα Ανακαινίζω – Ενοικιάζω; Και σε τι διαφέρει από το Εξοικονομώ;

Δεν είναι πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, είναι πρόγραμμα ανακαίνισης χωρίς να αποκλείεται η ενεργειακή αναβάθμιση. Και δεν είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Θαχρηματοδοτείται από το ΠΔΕ. Ιδιοκτήτες κενών κατοικιών έως 100 τ.μ. σε αστικάκέντρα θα λάβουν επιδότηση έως 40 % για εργασίες ανακαίνισης των κατοικιών, (ύψουςέως 10.000 ευρώ) οι οποίες θα πρέπει στη συνέχεια να νοικιαστούν τουλάχιστονγια τρία έτη. Κάθε δικαιούχος μπορεί να κάνει αίτηση για μία μόνο κατοικία καιπρέπει να οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 40.000€ και ακίνητη περιουσίαέως 300.000€. Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που θα εφαρμοστούν, θα πριμοδοτούνται όσοι έχουν μικρότερη ακίνητη περιουσία και ζητούν μικρότερη ενίσχυση από τημέγιστη.

14. Γιατί αυξάνετε το όριο της GoldenVisa στις 500.000 ευρώ;

Με τις συνθήκες που επικρατούν στην κτηματαγορά και την άνοδο των τιμών, το όριοπου υπήρχε ως τώρα (250.000 ευρώ) αφαιρούσε από την μισθωτική αγορά ακίνητα πουαπευθύνονται στα μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Η εισαγωγή κεφαλαίων και μάλισταγια επενδύσεις στην κτηματαγορά είναι επιθυμητή, όμως οι επιπτώσεις στη μεσαίατάξη είναι ανεπιθύμητες. Για το λόγο αυτό το όριο προσαρμόζεται σε επίπεδο πουοι επενδυτές θα πρέπει να στοχεύσουν σε πιο ακριβές κατασκευές. Σε κάθεπερίπτωση διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθείκαι εκκρεμούν, οι οποίες θα καλυφθούν. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από 1.1.2023.

15. Γιατί δεν λαμβάνετε μέτρα για τονπεριορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων;

Τοθέμα αυτό εξετάζεται από την κυβέρνηση. Οι όποιες κινήσεις πρέπει να είναισίγουρα προσεκτικές επειδή η αγορά αυτή τα τελευταία χρόνια είχε και έχεισυνεχή σκαμπανεβάσματα. Μέχρι στιγμής κρίθηκε ότι μετά από δυο χρόνια πανδημίας,με τις αναταράξεις που δημιούργησε στον ευρύτερο κλάδο δεν θα ήταν σκόπιμη ηάμεση λήψη μέτρων μέχρι να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Σε κάθε περίπτωση σεπρώτη φάση θα ρυθμιστούν οι επιχειρηματικές βραχυχρόνιες μισθώσεις που γίνονταιαπό επενδυτές προκαλώντας αθέμιτο ανταγωνισμό.

16. Σε ποιες κατηγορίες απευθύνεται τονέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί ναενταχθεί ένας ενδιαφερόμενος;

Το«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» είναι ένα πρόγραμμα για την ενεργειακήαναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικιών για τη νέα γενιά, από 18-39 ετών. Οπροϋπολογισμός του προγράμματος είναι 350 εκατ. ευρώ και εκτιμούμε ότι θααναβαθμιστούν ενεργειακά περισσότερες από 20.000 κατοικίες νέων. Το πρόγραμμαπεριλαμβάνει δύο ενότητες: το «Εξοικονομώ για Νέους» και το «Ανακαινίζω γιαΝέους». Στο «Εξοικονομώ για Νέους» οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν ετήσιοοικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ. Το ακίνητο πρέπει να είναι ιδιόκτητο ήιδιοκατοικούμενο ή να υπάρχει πλήρης κυριότητα ή αν ο ωφελούμενος το ενοικιάζεισε τρίτους, να έχει την επικαρπία του ακινήτου.

Στο«Ανακαινίζω για Νέους» που παρέχει χαμηλότοκα δάνεια μέχρι 7.000 ευρώ γιαεργασίες αναβάθμισης της κατοικίας οι δικαιούχοι πρέπει να καλύπτουν το ίδιοεισοδηματικό όριο με το «Εξοικονομώ», προβλέπεται ωστόσο επιπλέον επιδότησηύψους 3.000 ευρώ για όσους έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ.Το ακίνητο πρέπει να είναι ιδιόκτητο ή ιδιοκατοικούμενο ή αν ο ωφελούμενος τοενοικιάζει σε τρίτους να έχει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου.

17. Ποιο είναι το όφελος για όσουςενταχθούν στα προγράμματα αυτά;

Στο «Εξοικονομώ για Νέους» ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι έως 25.000 ευρώ και τοποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 90%. Για την κάλυψη της ίδιαςσυμμετοχής παρέχεται άτοκος δανεισμός. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι ηαντικατάσταση κουφωμάτων, η εξωτερική θερμομόνωση, τα συστήματα θέρμανσης -ψύξης, τα συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης, τα συστήματα smart home και οιοικιακές ηλεκτρικές συσκευές.

Στο «Ανακαινίζω για Νέους» ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι έως 10.000 ευρώ και τοποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 30% για όλους. Για την κάλυψη της ίδιαςσυμμετοχής παρέχεται χαμηλότοκος δανεισμός έως 7.000 ευρώ. Αντίστοιχα από τοπρόγραμμα αυτό επιδοτείται η ανακαίνιση χώρων μπάνιου και κουζίνας, ηαντικατάσταση της πόρτας εισόδου, η αντικατάσταση και οι επισκευές ηλεκτρικώνκαι υδραυλικών εγκαταστάσεων, η αντικατάσταση επιφανειών πατωμάτων, ταεπιχρίσματα και οι επισκευές δομικών στοιχείων.

18. Τι προβλέπεται για το φοιτητικόστεγαστικό επίδομα;

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πλέον, από τα 1.000ευρώ, το στεγαστικό επίδομα αυξάνεται στα 1.500 ευρώ, αύξηση 50%. Αυξάνεται στα2.000 ευρώ σε όλες τις περιπτώσεις φοιτητών που συγκατοικούν. Υπενθυμίζεταιότι, βάσει εξαγγελίας του Πρωθυπουργού στην περυσινή Διεθνή ΈκθεσηΘεσσαλονίκης, η οποία εφαρμόστηκε αμέσως, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομαεφαρμόζεται στους φοιτητές, αλλά και στους σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ, ως έναμέτρο πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο επενδύει στην εκπαίδευσηκαι στη νέα γενιά. Οι δικαιούχοι του διευρυμένου επιδόματος υπολογίζονται σεπερίπου 50.000 φοιτητές και σπουδαστές. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει αναδρομικά,δηλαδή οι πρώτοι ωφελούμενοι θα είναι οι φοιτητές και οι σπουδαστές του ακαδημαϊκούέτους και του έτους κατάρτισης 2021-2022. Για τον σκοπό αυτόν έχει αυξηθεί οπροϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, μεένα επιπλέον κονδύλι που ξεπερνάει τα 25 εκατομμύρια ευρώ, με το συνολικόπροϋπολογισμό για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα να ξεπερνάει τα 75εκατομμύρια ευρώ.

19. Με ποιον τρόπο θα στηριχθείπεραιτέρω η φοιτητική στέγη;

Στην κατεύθυνση της στήριξης των φοιτητών μας και της φοιτητικής στέγης, κινείταικαι η πρωτοβουλία για τη δημιουργία νέων σύγχρονων φοιτητικών εστιών σε πέντε Πανεπιστήμια της χώρας: Θράκη,Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Αττική και Κρήτη. Πρόκειται για τμήμα ενόςσυνολικού μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την ανώτατη εκπαίδευση, εν προκειμένωμέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για την κατασκευή άνωτων 8.150 κλινών και συνολικό εκτιμώμενο κόστος, το οποίο υπερβαίνει τα 540εκατομμύρια ευρώ. Πρώτος στόχος, η στήριξη των δημόσιων πανεπιστημίων τηςχώρας, λαμβάνοντας υπόψη ανάγκες σε αστικές περιοχές, όπως το ΠανεπιστήμιοΔυτικής Αττικής, σε ακριτικές περιοχές, όπως το Δημοκρίτειο Θράκης και τοΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε τουριστικές περιοχές με πολύ μεγάλη ζήτησησε ακίνητα, όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης και στην ηπειρωτική χώρα, στηνενδοχώρα, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δεύτερος στόχος είναι η μέριμναεξασφάλισης συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών των Ιδρυμάτων μας, με την κάλυψητων αναγκών στέγασης. Και τρίτος στόχος είναι η ολιστική προσέγγιση για τηναναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Με τα μέτρα αυτά και μετην κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών, διευκολύνεται η πρόσβαση στην ανώτατηεκπαίδευση σε φοιτητές που προέρχονται από πιο χαμηλά οικονομικά στρώματα. Ταυτόχρονα, βοηθούν ουσιαστικά τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πανεπιστημιακήςκοινότητας και υψηλού επιπέδου δομών, που λειτουργούν αθροιστικά στο συνολικόεκπαιδευτικό αποτέλεσμα των Ιδρυμάτων μας.

Πηγή: e-forologia.gr

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών: Απλοποίηση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία της αίτησης

,

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι απλοποιούνται τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίσει ο αιτών κατά την υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας (ΚΥΑ με Αριθμ. 122836 ΕΞ 2022, ΦΕΚ 4696/Β’/8.9.22).

Για μία σειρά δικαιολογητικών δεν απαιτείται η προσκόμισή τους κατά τη στιγμή της αίτησης, αλλά μόνον εάν τα ζητήσουν οι πιστωτές, το Δημόσιο ή και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρεωτική προσκόμιση κατά την υποβολή της αίτησης, της δήλωσης για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης, της δήλωσης για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων δύο (2) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης, των στοιχείων κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, καθώς και των στοιχείων ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, του καταλόγου των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και της ανάλυσης των αμοιβών αυτών κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης. Επίσης, καταργείται η υποχρέωση αναφοράς της οικονομικής κατάστασης, των λόγων της οικονομικής αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησης του οφειλέτη. Επίσης, πλέον υποβάλλονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων 3 περιόδων.

Παράλληλα, δεν θα απαιτείται η εκ των προτέρων προσκόμιση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας. Αντ’ αυτού, κατά την οριστική υποβολή της αίτησης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση και αίτηση του οφειλέτη προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού. Το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας πρέπει, πλέον, να υποβληθεί από τον αιτούντα εντός τριών μηνών από την οριστική υποβολή της αίτησης, διευκολύνοντας έτσι σημαντικά τους οφειλέτες σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσής του.

Το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την πορεία των αιτήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και θα παρεμβαίνει άμεσα με σχετικές νομοθετικές βελτιώσεις προς όφελος των οφειλετών για την ανάδειξη του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Πηγή: e-forologia.gr

Άνοιξε η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Οι αιτήσεις του ΚΟΤ και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών ελέγχονται βάσει:

 • Της φορολογικής δήλωσης 2021, όσον αφορά εισοδήματα και σύνθεση νοικοκυριού.
 • Της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2021), όσον αφορά ακίνητη περιουσία.

Οι πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση από την 31/08/2022, και πριν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2022, και οι οποίοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους μέσα στο 2021 (εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2022), μπορούν αν θέλουν, να κάνουν νέα αίτηση, η οποία θα ελεγχθεί, όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, βάσει της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2022).

Υπενθυμίζεται ότι:

 • Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν εντός του έτους (αφού πρώτα ακυρώσουν ήδη υπάρχουσα υποβληθείσα αίτηση).
 • Με την παρέλευση διμήνου από τη λήξη της διορίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων (από 31/08/2022 έως και 31/10/2022), όσοι από τους εν ενεργεία δικαιούχους δεν έχουν υποβάλλει νέα αίτηση, θα απενταχθούν αυτόματα από το ΚΟΤ.

Σήμερα 12/9 ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων

Σήμερα, Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 3.000 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

· 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

· 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη

· 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη

Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ ηλικίας 18-29 ετών, που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης και πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 45.000.000 €, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020».

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta

Πηγή: e-forologia.gr

Πόθεν έσχες: Διευκρινίσεις για την υποβολή δηλώσεων έτους 2022 (χρήση 2021) – Μέχρι 30/11/2022 η προθεσμία

Σύμφωνα με ανακοίνωση στη σελίδα www.pothen.gr

«Έναρξη υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) ν. 3213/2003 & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2022 (χρήση 2021)».

Σας ενημερώνουμε ότι η ετήσια Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) 2022, στην οποία αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2021, καθώς και η περιουσιακή κατάστασή τους κατά την 31-12-2021, υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ήτοι από 31-08-2022 έως και 30-11-2022. Τονίζεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, επιβαρύνεστε με παράβολο για την υποβολή της οφειλόμενης Δ.Π.Κ. Ωστόσο, εφόσον έχει υποβληθεί εμπρόθεσμη δήλωση, είναι δυνατή η τροποποίηση της δήλωσης αυτής εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Στην εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής www.pothen.gr, θα πρέπει να επιλέξετε με προσοχή το έτος αλλά και το είδος (αρχική – ετήσια) της δήλωσης που θέλετε να υποβάλετε καθώς η εκ παραδρομής επιλογή λανθασμένου έτους, π.χ. ΔΠΚ 2021 (αφορά το φορολογικό έτος 2020) αντί ΔΠΚ 2022 (όπως είναι το σωστό – αφορά το φορολογικό έτος 2021) ή η επιλογή Αρχικής αντί Ετήσιας Δήλωσης, δεν εκπληρώνει τη σχετική σας υποχρέωση.

Διευκρινίζουμε ότι:

Την ένδειξη Αρχική Δήλωση 2022, επιλέγουν οι υπόχρεοι που για πρώτη φορά αποκτούν την ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους. Η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός ενενήντα (90) ημερών από την απόκτηση της ιδιότητας αυτής και περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας υπόχρεου και όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αρχικής Δήλωσης.

Την ένδειξη Ετήσια Δήλωση 2022, επιλέγουν οι υπόχρεοι που απέκτησαν, κατείχαν ή απώλεσαν ιδιότητα εντός του ελεγχόμενου έτους (δήλωση του φορολογικού έτους 2021) και στην οποία αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2021, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση τους κατά την 31-12-2021.

Εκτός της τυχόν ενημέρωσης που έχετε ήδη λάβει από τον φορέα που σας συμπεριέλαβε στην κατάσταση υπόχρεων της παρ. 3 του άρθρ. 1 του ν. 3213/2003, μπορείτε να εισέρχεστε και στην διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής (www.pothen.gr) με τη χρήση των κωδικών TAXISNET και να ενημερώνεστε για την τυχόν αναγγελία σας με κάποια ιδιότητα υπόχρεου. Εάν είστε υπόχρεος υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ 2022 με περισσότερες από μια ιδιότητες, είναι πιθανό να έχετε υποχρέωση υποβολής δήλωσης προς περισσότερα του ενός όργανα ελέγχου.

Σε περίπτωση που η ιδιότητα με την οποία έχει γίνει η αναγγελία από τον Φορέα Υπόχρεων είναι εσφαλμένη, έχετε τη δυνατότητα κατά την συμπλήρωση της Δήλωσης Περιουσιακής σας Κατάστασης να τη διαγράψετε κι εν συνεχεία να προσθέσετε την ορθή ιδιότητα υπόχρεου. Σε κάθε περίπτωση το βάρος εκπλήρωσης της υποχρέωσης υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ αφορά εσάς ως υπόχρεο πρόσωπο.

Τέλος, σημειώνεται ότι η παράλειψη υποβολής ή η υποβολή ανακριβούς, ή ελλιπούς δήλωσης από τον υπόχρεο, αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3213/2003, όπως ισχύει, ενώ θεμελιώνεται και η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος για τους υπαλλήλους του δημοσίου.

Για οποιαδήποτε πρόβλημα ή απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100 από τις 07.30 έως τις 17.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες. Επίσης, μετά την είσοδο στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή, στην ενότητα «Χρειάζεστε βοήθεια;» είναι δυνατή η αποστολή μηνύματος για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε κατά την υποβολή της Δήλωσης της Περιουσιακής σας Κατάστασης.

Πηγή: e-forologia.gr

Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ απόφαση για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.


Η απόφαση αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. «Δυνητικοί δικαιούχοι» – ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

2. «Δικαιούχοι» της δράσης ορίζονται τα νομικά πρόσωπα (Επιχειρήσεις), τα οποία λαμβάνουν την ενίσχυση σε συνέχεια της έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και της ένταξης στη δράση.

3. Οι δυνητικοί δικαιούχοι κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης, πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 30ο).

β. Να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και να πληρούν το ηλικιακό κριτήριο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

γ. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

δ. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

ε. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι δυνητικοί δικαιούχοι επισυνάπτουν ηλεκτρονικά – κατά την αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) – το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Οι ομογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.

Ο έλεγχος των ως άνω προϋποθέσεων διενεργείται μέσω ΠΣ ΔΥΠΑ ή/και υπεύθυνων δηλώσεων των δυνητικών δικαιούχων.

4. Όροι συμμετοχής: Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να τηρούν σωρευτικά τους ακόλουθους όρους:

4.1. Να ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους και να δραστηριοποιηθούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

4.2. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης ένταξης πράξεων στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και την ενημέρωση των δικαιούχων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Δύναται να δοθεί παράταση 30 ημερών πέραν του διαστήματος των 60 ημερών μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης επιμήκυνσης του δικαιούχου και σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

4.3. Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά, είτε ως μέλος νομικού προσώπου / νομικής οντότητας).

4.4. Οι δυνητικοί δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

i. Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

ii. Ομόρρυθμοι Εταίροι των Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ)

iii. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

iv. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

v. Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4430/2016 (Α΄ 32).

Οι δυνητικά δικαιούχοι (που υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης) των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων, είναι οι εταίροι – μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών που ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 4430/2016 (Α΄ 205).

Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του δικαιούχου καθορίζει τον Υπεύθυνο του Έργου, ο οποίος έχει την γενική εποπτεία του έργου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης του έργου, η υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν στο έργο. Ο Υπεύθυνος του έργου είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της επιχείρησης με τη Δ.ΥΠ.Α..

4.5. Δεν εντάσσονται στη δράση:

i. Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές).

ii. Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης.

iii. Εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις, τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια.

iv. Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

v. Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή.

vi. Επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας.

vii. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας.

viii. Επιχειρήσεις που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ.

ix. Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας. Για τις περιπτώσεις vii έως ix ο δυνητικός δικαιούχος προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης.

x. Όσοι είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες δράσεις Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ).

xi. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση. Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/co- workingspaces), από κοινή παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και καταβάλει τις δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μαζί με τις λοιπές δαπάνες απευθείας στον ιδιοκτήτη – διαχειριστή του χώρου γραφείων ή καταστημάτων. Σε αυτή την περίπτωση για την απόδειξη της αυτοτελούς επαγγελματικής έδρας αρκεί στη νόμιμη σύμβαση που έχει συνάψει για την εγκατάστασή της, να οριοθετείται με σαφήνεια ο χώρος της επαγγελματικής έδρας. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, ο δικαιούχος απεντάσσεται από τη δράση.

Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης. Επιλέξιμοι και μη επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) αναρτώνται την ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.

4.6. Οι δικαιούχοι πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το οποίο ήταν επιλέξιμο για την ένταξής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.Δ. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, αυτοί θα πρέπει να μην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις.

4.7. Η απασχόληση των δυνητικών δικαιούχων με την ιδιότητα του μισθωτού είτε στις επιχειρήσεις τους, είτε σε άλλους εργοδότες κατά τη διάρκεια της δράσης αποτελεί λόγο απένταξής τους.

4.8. Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει αυτονομία στις παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμός) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας του δικαιούχου στις περιπτώσεις:

α) γονέα παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών,

β) ατόμου που φροντίζει στην οικία σύζυγο ή συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία 80% και άνω

Για τις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι απαιτείται – κατά το αίτημα τροποποίησης των στοιχείων της αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7.5 του άρθρου 7 – να προσκομίζουν σχετικές βεβαιώσεις ή/και πιστοποιητικά, από δημόσιους φορείς.

4.9. Η δημιουργία υποκαταστήματος κατά την διάρκεια της δράσης δεν παραβιάζει τους όρους υπαγωγής στη δράση.

4.10. Οι επιχειρήσεις / δικαιούχοι που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

4.11. Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι δικαιούχοι δεν μπορούν να ενισχυθούν από άλλα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων.

Ιδίως για την επιχορήγηση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας επισημαίνονται τα εξής:

– για τη δημιουργία της πρώτης θέσης εργασίας στην επιχείρηση οι δικαιούχοι δεν δύναται να ενισχυθούν από άλλα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα, δεδομένου ότι στο ποσό της παρούσας ενίσχυσης συμπεριλαμβάνεται δαπάνη για τη δημιουργία μιας θέσης εξαρτημένης εργασίας.

– για τη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας (πέραν της πρώτης) οι δικαιούχοι δύναται να επιχορηγηθούν από προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ).

4.12. Πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δημοσιότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 115-117 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2014, στο Κεφάλαιο ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού 821/2014, στον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας και στο Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης. Η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων στο πλαίσιο της πρόσκλησης σημαίνει και αποδοχή από μέρους τους των όρων δημοσιότητας.

Διάρκεια – ποσό ενίσχυσης

1. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

2. Η δράση υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5231/ 18.1.2021 Έκθεση της ΕΥΘΥ αναφορικά με την τεκμηρίωση υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού για τη δήλωση δαπανών της δράσης «Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που υλοποιείται από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όπως αυτή εγκρίθηκε από την ΕΔΕΛ. Σύμφωνα με την ανωτέρω Έκθεση, το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

– 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ: μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης, σύμφωνα με την παρ. 7.5 του άρθρου 7, της πρότασης (Ορόσημο Α)

– 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Β)

– 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Γ).

Διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

1. Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www. ependyseis.gr

2. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα εξής:

i. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας, οι δυνητικοί δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.

ii. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis προκειμένου να γίνει εγγραφή στο σύστημα. Κατά την είσοδο στο σύστημα, ζητείται η συμπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού που θα πρέπει να έχει προμηθευτεί ο χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης, καθώς και ο ΑΜΚΑ του δυνητικού δικαιούχου.

iii. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι ο δυνητικός δικαιούχος να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) της Δ.ΥΠ.Α. και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

iv. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτή. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Ο δυνητικός δικαιούχος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς την Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α., το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ – Δ.ΥΠ.Α. – e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Α.Α.Δ.Ε., του e-ΕΦΚΑ, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Εσωτερικών (όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών ή για ομογενείς).

v. Τροποποιήσεις / διορθώσεις στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων μπορούν να γίνουν μόνο για όσο διάστημα η ηλεκτρονική αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση «Προσωρινής Αποθήκευσης» στο ΠΣΚΕ. Μετά την «Οριστική Υποβολή» της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΠΣΚΕ δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε τροποποίηση/διόρθωση αυτής.

vi. Επισυναπτόμενα έγγραφα: Οι δυνητικοί δικαιούχοι επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση:

α. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν ότι: α) η επιχείρηση που θα δημιουργήσουν δεν θα έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ, β) η επιχείρηση δε θα δημιουργηθεί μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας και γ) οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν εμπίπτουν στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του Καν. 1407/2013 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν υπεύθυνα ότι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

γ. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άνδρες υποψηφίους). Οι ομογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται βεβαιωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή μέσω της διαδικτυακής πύλης:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

3. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του α΄ κύκλου ορίζεται η 12.9.2022 και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 3.10.2022 και ώρα 15:00.

4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των δικαιούχων και εφόσον οι προκηρυχθείσες θέσεις δεν καλυφθούν, δύναται να προκηρυχθεί επόμενος κύκλος της δράσης μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31.12.2023.

5. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης για τους επόμενους κύκλους ανακοινώνονται με δελτίο τύπου το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου της Δ.ΥΠ.Α. στον ημερήσιο τύπο καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

6. Το ΠΣΚΕ δέχεται αιτήσεις μέχρι την καθορισμένη από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ανά κύκλο.

7. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους σύμφωνα με το «εγχειρίδιο υποβολής πρότασης» που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.

8. Το ΠΣΚΕ δίνει κωδικό έργου / πράξης και ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

9. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνονται διασταυρώσεις, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

10. Ο δυνητικός δικαιούχος, αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει στο ΠΣΚΕ κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (Γενικά στοιχεία δικαιούχου) επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών. Ο δυνητικός δικαιούχος απαιτείται να ελέγχει και τον φάκελο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

11. Σε όλα τα στάδια υλοποίησης της δράσης τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», του ν. 4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους.

Πηγή: e-forologia.gr

ΔΥΠΑ: Δευτέρα 12/9 ξεκινούν οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα

Τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00, θα ξεκινήσει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έτους 2022, ενώ η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 14:00. Σημειώνεται ότι φέτος ξεκινάει η διαδικασία νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 557,38€ έως 1.114,75€ και καταβάλλεται εφάπαξ στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου κάθε έτους.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-oaed

Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr > Εργασία και ασφάλιση > Ανεργία > Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα: Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού – μέλους οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου, χορευτή – μέλους οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλους οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Δικαιούχοι είναι επίσης και οι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2022, που κατά το έτος 2021 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του βοηθήματος έτους 2022, εφόσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 €.

Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2022 και μετά, ανεξάρτητα από το ποσό της σύνταξής τους, καθώς και όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία από 11/9/2022 και μετά, εφόσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας στο διάστημα 10/09/2022 – 30/11/2022.

Δεν μπορεί κανείς να λάβει και το ειδικό εποχικό βοήθημα και την τακτική επιδότηση ανεργίας, με εξαίρεση τους οικοδόμους.

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται μέσω του ατομικού λογαριασμού των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ (eServices).

Πηγή: e-forologia.gr