Uncategorized

Η τροπολογία για την οικονομική διευκόλυνση 150 ευρώ στους νέους (ηλικίας 18-25) που θα εμβολιαστούν και την πλατφόρμα που θα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να ελέγχουν τους εμβολιασμένους

Τροπολογία: Οι διατάξεις για τη χορήγηση των 150 ευρώ στους νέους – Ανάπτυξη εφαρμογής ελέγχου πιστοποιητικού εμβολιασμού από τις επιχειρήσεις και άλλες ενδιαφέρουσες διατάξεις σε τροπολογία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με τη νέα τροπολογία στο νομοσχέδιο «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 -Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και διατάξεις για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης», ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα:

1. Εισάγονται διατάξεις, για το χρονικό διάστημα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας επιχειρήσεων ή άλλων χώρων συνάθροισης, αναφορικά με την εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης (άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 ΠΝΠ. άρθρο 2 του ν. 4690/2020).

α. Αναπτύσσεται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile application), με την οποία πραγματοποιείται ο έλεγχος της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της ακεραιότητας του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EIJ Digital COVID Certificate -EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ). της βεβαίωσης εμβολιασμού του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας, μέσω της οριζόμενης διαδικασίας.

Ορίζονται:

– οι υπόχρεοι χρήσης της πλατφόρμας (ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων εστίασης, επιχειρήσεων προβολής θεαμάτων, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους καθώς και τα αρμόδια κρατικά όργανα).

– οι αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Εθνική Αρχή Διαφάνειας καθώς και οι ιδιοκτήτες και οι νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων διεξαγωγής θεαμάτων και εκδηλώσεων κατά περίπτωση),

– ως εκτελούσα την επεξεργασία, η ανώνυμη εταιρεία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) και ως υποεκτελούσα την επεξεργασία η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.),

– το πλαίσιο της κατά τα ανωτέρω επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

β. Με κ.υ.α.. καθορίζονται επιμέρους ζητήματα εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης.

2. α. Θεσπίζεται, για το διάστημα που υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2021, η παροχή οικονομικής διευκόλυνσης ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (150) σε κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18-25 ετών:

-που έχει ολοκληρώσει την πρώτη δόση εμβολιασμού ή σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, τη μόνη δόση εμβολιασμού, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-I9.

-που έχει λάβει την πρώτη ή μοναδική δόση του εμβολίου από την έναρξη του Εθνικού Προγράμματος μέχρι και τη δημοσίευση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

β. Καθορίζεται η διαδικασία, με την οποία πιστώνεται η ανωτέρω οικονομική διευκόλυνση από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) στον δικαιούχο κάτοχο ψηφιακής χρεωστικής κάρτας που εκδίδεται ειδικά για το σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, μέσω ειδικής εφαρμογής που δημιουργείται από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΙI).

γ. Προσδιορίζεται ο αποκλειστικός σκοπός χρησιμοποίησης του χρηματικού ποσού της ανωτέρω οικονομικής διευκόλυνσης από τον δικαιούχο (πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών), χωρίς να είναι δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά ή ανάληψή του.

Για τον ανωτέρω σκοπό, καταβάλλεται επιχορήγηση ύψους πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό στην ΚτΠ Α.Ε.

δ. Με υπουργικές αποφάσεις, καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα της ρύθμισης (χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής για την πίστωση της οικονομικής διευκόλυνσης, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα λειτουργίας της. δυνατότητα παράτασης του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των προτεινομένων διατάξεων κ.λπ.).

3. Παρέχεται η δυνατότητα στους ιατρούς να συντάσσουν ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις, με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.. προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). υπό τους ειδικά προβλεπόμενους όρους.

4. Η διαχείριση και παρακολούθηση των συνταγών φαρμάκων και των παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων για τους χρήστες της άυλης συνταγογράφησης δύναται να πραγματοποιείται και με τη χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές με την ονομασία «my Health», προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.), υπό τους ειδικά προβλεπόμενους όρους.

5. Χορηγείται παράταση της χρήσης του χώρου του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» (Ε.Κ.Τ.) έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 (έληξε στις 30.6.2021).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Διευκολύνσεις ως προς τη λειτουργία επιχειρήσεων ή άλλων χώρων συνάθροισης

1α. Αναπτύσσεται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile application) αποκλειστικά προς τον σκοπό της ορθής εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104). Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή λειτουργεί για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η απουσία του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Μέσω της ανωτέρω εφαρμογής πραγματοποιείται ο έλεγχος της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της ακεραιότητας του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α1 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) και της βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας, που φέρει το φυσικό πρόσωπο – κάτοχος, δια της σάρωσης του σχετικού κωδικού QR.

1β. Στο ρυθμιστικό πεδίο των μέτρων της παρ. 1α δεν εμπίπτουν οι ανήλικοι, εφόσον, βάσει των κριτηρίων της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δεν εμπίπτουν σε κατηγορία φυσικών προσώπων προς εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19.

2α. Η χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής πραγματοποιείται από τους ιδιοκτήτες ή νομίμους εκπροσώπους και από εξουσιοδοτημένους από αυτούς υπαλλήλους επιχειρήσεων εστίασης, επιχειρήσεων προβολής κινηματογραφικών ταινιών, κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων διεξαγωγής ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων, λοιπών παραστατικών τεχνών ή κάθε είδους πολιτιστικών ή αθλητικών ή εορταστικών εκδηλώσεων ή εμπορικών εκθέσεων, οι οποίες:

i) στεγάζονται ή διοργανώνονται σε κλειστούς χώρους, ή
ii) λειτουργούν ή διοργανώνονται σε υπαίθριους χώρους.

2β. Σε κάθε περίπτωση, τα αρμόδια κρατικά όργανα δύνανται να κάνουν χρήση της εφαρμογής της παρ. 1α για τον έλεγχο της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της ακεραιότητας των πιστοποιητικών ή των βεβαιώσεων της ίδιας παραγράφου.

3α. Κατά τη σάρωση του σχετικού κωδικού QR, στην ηλεκτρονική εφαρμογή εμφανίζονται αποκλειστικά τα εξής στοιχεία:
i) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου και
ii) ένδειξη σχετικά με την εγκυρότητα, γνησιότητα ή ακεραιότητα ή μη του σαρωθέντος πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.

3β. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της παρ. 3α, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ.) κατά τη διενέργεια των ελέγχων με χρήση της ανωτέρω εφαρμογής. Οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι της παρ. 2α ορίζονται επίσης ως αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων για τον σκοπό του ελέγχου της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της ακεραιότητας των πιστοποιητικών ή των βεβαιώσεων της παρ. 1α.

3γ. Η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» ορίζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Ως εκτελούσα την επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α1 137).
Στο πλαίσιο της ανωτέρω επεξεργασίας η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. επιφορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις του Γ.Κ.Π.Δ. για τον εκτελούντα την επεξεργασία και ιδίως:

α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ως υπευθύνου επεξεργασίας,

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας δυνάμει του άρθρου 32 του Γ.Κ.Π.Δ.,

δ) δύναται να προσλαμβάνει υποεκτελούντα την επεξεργασία μετά από ενημέρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας,

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί την Εθνική Αρχή Διαφάνειας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσής της να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο Κεφάλαιο III του Γ.Κ.Π.Δ. δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ) επικουρεί την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 34 του Γ.Κ.Π.Δ., λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει,

ζ) θέτει στη διάθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 28 του Γ.Κ.Π.Δ., επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» ορίζεται ως υποεκτελούσα την επεξεργασία για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος και αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1α.

Για τους σκοπούς του παρόντος δύναται να συνάπτεται Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» και της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.», στο οποίο εξειδικεύονται οι μεταξύ τους σχέσεις.

4. Τα πρόσωπα των παρ. 2α και 2β προβαίνουν στην απολύτως αναγκαία επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις της παρ. 1α για τον σκοπό του ελέγχου της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της ακεραιότητας αυτών. Απαγορεύεται, ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου ή επαλήθευσης, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποθήκευση ή τήρηση αντιγράφων των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων της παρ. 1α ή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμφανίζονται κατά τη σάρωση.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύονται τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις τρίτων χωρών που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο σάρωσης σύμφωνα με την παρ. 1α.

Άρθρο 2
Υποστηρικτικά μέτρα των εμβολιασθέντων ατόμων

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η απουσία του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 31ης.12.2021, δίνεται οικονομική διευκόλυνση ύφους εκατόν πενήντα ευρώ (150) σε κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18 – 25 ετών που έχει ολοκληρώσει την πρώτη δόση εμβολιασμού ή, σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, τη μόνη δόση εμβολιασμού, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19. Η οικονομική διευκόλυνση χορηγείται και σε όλους τους δικαιούχος του πρώτου εδαφίου που έχουν λάβει την πρώτη ή μοναδική δόση του εμβολίου από την έναρξη του Εθνικού Προγράμματος μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Η ως άνω οικονομική διευκόλυνση πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον δικαιούχο σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντίστοιχα. Για την έκδοση της ανωτέρω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού δημιουργείται ειδική εφαρμογή από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

3. Ο δικαιούχος, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην εφαρμογή και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του ανωτέρω χρηματικού ποσού σε αυτήν. Ο αϊτών συμπληρώνει τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) ή τον προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π A.Α.Υ. Π.A.) και τα στοιχεία επικοινωνίας του και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων της παρ. 1, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής διαλειτουργεί, ιδίως, με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του ποσού και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

4. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (EE L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019 (ΑΊ37). Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. ορίζεται ως εκτελούσα, για λογαριασμό της ΚτΠ Μ.Α.Ε., την επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρίζονται στην ως άνω εφαρμογή. Προς τον σκοπό αυτό, η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., κατ’ εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6, της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 και του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδίασμά, την υλοποίηση, την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τους αναφερόμενους στην παρ. 2 σκοπούς, για τη διενέργεια εκκαθάρισης μετά την ολοκλήρωση της ως άνω ψηφιακής υπηρεσίας και για ελεγκτικούς σκοπούς που προβλέπονται ή επιβάλλονται από τη νομοθεσία και με την τήρηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται. Μεταξύ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. και της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. συνάπτεται Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.

5. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιούχου και εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, διαβιβάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρ. 2 στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα στοιχεία του δικαιούχου και ειδικότερα το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έως την 31η.12.2021, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει. Το ανωτέρω ποσό ή το εναπομείναν υπόλοιπο αυτού επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από τον δικαιούχο.

6. Το χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο εκτός των ανωτέρω ή η ανάληψή του.

7. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 2 και την εφαρμογή του παρόντος, καταβάλλεται ποσό ύψους πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω επιχορήγησης προς την ΚτΠ Μ.Α.Ε, κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας των επιχειρήσεων της παρ. 6, ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2 και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της και ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εκκαθάρισης του χρηματικού ποσού της οικονομικής διευκόλυνσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 3
Ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις

1. Κάθε θεράπων ιατρός δύναται να συντάσσει ιατρικές βεβαιώσεις προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο, σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

2. Για την πρόσβαση στην ως άνω υπηρεσία απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του ιατρού, ο οποίος εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή με τους μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

3. Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1, ο ιατρός καταχωρίζει τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) ή άλλο ταυτοποιητικό στοιχείο του ενδιαφερομένου και καταχωρίζει λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης του ενδιαφερομένου στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα, και κατ’ ελάχιστο: α) το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου, β) την ημερομηνία γέννησής του και γ) τον σκοπό χρήσης, όπου αυτός κατά νόμο προβλέπεται.

4. Η ιατρική βεβαίωση που εκδίδεται φέρει αριθμό βεβαίωσης (barcode) και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή, σε ηλεκτρονική μορφή, από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

5. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την έκδοση της ιατρικής βεβαίωσης με λήψη μηνύματος (sms) που περιλαμβάνει τον αριθμό βεβαίωσης (barcode) στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης και λαμβάνει το έγγραφο της ιατρικής βεβαίωσης στην αντίστοιχη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα είδη ιατρικών βεβαιώσεων που εμπίπτουν στη ρύθμιση του παρόντος, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαδικασία έκδοσής τους, ο τύπος, το περιεχόμενο και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά αυτών και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 4
Ηλεκτρονική εφαρμογή «myHealth»

1. Η διαχείριση και παρακολούθηση των συνταγών και των άυλων παραπεμπτικών, που διακινούνται και εκτελούνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο λειτουργεί και διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4704/2020 ( Α’ 133), δύναται να πραγματοποιείται και με τη χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application) «myHealth», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Με την ίδια εφαρμογή, ο ασθενής – χρήστης έχει πρόσβαση στον αριθμό και το είδος των συνταγών φαρμάκων και των παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων που τον αφορούν και έχουν καταχωρισθεί στη βάση δεδομένων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης του άρθρου 6 του ν. 3892/2010 (Α’ 189). Για την χρήση της εφαρμογής απαιτείται η προηγούμενη εγγραφή του ασθενούς – χρήστη στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης.

2. Δικαίωμα πρόσβασης στην εφαρμογή έχουν οι ασθενείς, οι οποίοι έχουν προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί είτε με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), είτε με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’184). Για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται η καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password- OTP), ο οποίος αποστέλλεται μέσω του συστήματος στην κινητή συσκευή του χρήστη.

3. Μέσω της εφαρμογής ο ασθενής-χρήστης δύναται να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων και τα παραπεμπτικά ιατρικών εξετάσεων, που έχουν καταχωρισθεί από τον θεράποντα ιατρό στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, καθώς και πρόσθετα στοιχεία αυτών, όπως το στάδιο εκκρεμότητας, την εκτέλεσή τους και τη λήξη ισχύος αυτών.

4. Ο ασθενής-χρήστης δύναται να λαμβάνει με την ίδια διαδικασία τα στοιχεία της παρ. 3 και για τα προστατευόμενα μέλη του.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής, ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της και καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούμενα στοιχεία εγγραφής του ασθενούς – χρήστη και καταχώρισης των προστατευομένων μελών αυτού, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 5
Παράταση της χρήσης χώρου του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» (Ε.Κ.Τ.)

Η ισχύς της παρ. 22 του άρθρου του άρθρου 59 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), ως προς τη δυνατότητα χρήσης των χώρων του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.), παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Πηγή: taxheaven.gr