Uncategorized

Άδεια ασθενείας λόγω Covid-19 και διαδικασία επιδότησης

Σύμφωνα με την παρ.3Α του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.81558/29.12.2021 Κ.Υ.Α. (όπως ισχύει), η οποία προστέθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.361/4.1.2022 Κ.Υ.Α., ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

Στη συνέχεια, το Υπουργείο Εργασίας με την ανακοίνωση του στις 7/1/2022, αναφέρει ότι σχετικά με τη δυνατότητα των εργαζομένων να θεωρούνται δικαιολογημένα απόντες και να απέχουν από την εργασία τους εφόσον βρεθούν θετικοί στον Covid-19 σημειώνονται τα ακόλουθα:

· Όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, προκειμένου ο εργαζόμενος να θεωρείται δικαιολογημένα απών από την εργασία του στην περίπτωση νόσησης λόγω covid-19 απαιτείται μόνο rapid test.

· Εάν ο εργαζόμενος θέλει να κάνει χρήση άδειας ασθενείας και να λάβει σχετικό επίδομα από τον Ε.Φ.Κ.Α. στην περίπτωση αυτή ΚΑΙ ΜΟΝΟ – όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία – απαιτείται ιατρική γνωμάτευση, όπως ισχύει άλλωστε για όλες τις ασθένειες.

Στο σημείο αυτό θα είναι χρήσιμο να αναφέρουμε και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. οι οποίες αναφέρουν ότι σε περίπτωση που κάποιος διαγνώστηκε θετικός με αντιγονικό rapid ή μοριακό έλεγχο pcr θα πρέπει:

· Παραμονή σε απομόνωση επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα. Η ημέρα λήψης του θετικού test θεωρείται ως ημέρα 0 και ακολουθούν οι πέντε (5) ημέρες απομόνωσης.

  • Μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών απομόνωσης και εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών, διακοπή απομόνωσης. Εάν ο πυρετός συνεχίζει, παράταση της απομόνωσης εντός οικίας μέχρις πλήρους υποχώρησης του πυρετού.
  • Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της απομόνωσης.

Βάσει των όσων προαναφέρθηκαν, σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος (είτε είναι πλήρως εμβολιασμένος είτε όχι) βρεθεί θετικός στον Covid-19 (αρκεί το rapid test), έχει συμπτώματα και νοσεί, για να μπορέσει να κάνει χρήση άδειας ασθενείας (άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα) και να λάβει σχετικό επίδομα από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., απαιτείται ιατρική γνωμάτευση η οποία θα αναφέρει τα συμπτώματα π.χ. βήχας, συνάχι κ.λπ., όπως ισχύει άλλωστε για όλες τις ασθένειες. Καλό θα είναι η προσκομιζόμενη βεβαίωση να προέρχεται από γιατρό συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή γιατρό του Π.Ε.Δ.Υ. ή νοσοκομειακό.

Η αναρρωτική αυτή άδεια σαφώς και μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες απομόνωσης που προαναφέρθηκαν, καθώς ανάλογα με τα συμπτώματα του ασθενούς θα εκτιμηθεί και η διάρκεια της αναρρωτικής από τον γιατρό. Μπορεί δηλαδή ο γιατρός να χορηγήσει ιατρική γνωμάτευση που να βεβαιώνει την ανικανότητα για εργασία εξαιτίας των συμπτωμάτων του εργαζόμενου διάρκειας π.χ. δέκα (10) ημερών.

Εδώ σημειώνεται ότι η διαδικασία πληρωμής για τον εργαζόμενο είναι η ίδια όπως και για όλες τις ασθένειες. Πιο συγκεκριμένα:

· Οι εργαζόμενοι που μετά την παροχή 10ήμερης εργασίας απέχουν λόγω ασθένειας, διατηρούν το δικαίωμα μισθοδοσίας δεκαπέντε (15) ημερών, εφόσον διανύουν το πρώτο έτος εργασίας, ή ενός μήνα για τα επόμενα έτη στον ίδιο εργοδότη.

· Εάν η ασθένεια διήρκεσε μέχρι τρεις (3) ημέρες, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λάβουν το 1/2 του ημερησίου μισθού τους για κάθε μία από τις μέχρι τρεις ημέρες απουσίας τους.

· Εάν η ασθένεια διήρκεσε περισσότερες από τρεις ημέρες, για τις υπόλοιπες (πέραν των τριών) ημέρες ασθενείας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λάβουν τις συνήθεις αποδοχές τους, αφαιρούμενου του επιδόματος ασθενείας που έλαβαν ή δικαιούνται να λάβουν από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό.

Για παράδειγμα, σε εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης με πρόσληψη στις 1/1/2018 και μηνιαίο μισθό 1.000 € (Δευτέρα έως Παρασκευή) ο οποίος βρέθηκε θετικός στον Covid-19 με rapid test, χορηγήθηκε αναρρωτική άδεια από τον γιατρό λόγω συμπτωμάτων (έντονος βήχας, συνάχι, κ.λπ.) για το χρονικό διάστημα από 10/1/2022 – 17/1/2022. Για το διάστημα 10/1 – 12/1, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. δεν χορηγεί επίδομα ασθενείας λόγω τριημέρου αναμονής. Για το διάστημα 13/1 έως 17/1 χορηγήθηκε στον εργαζόμενο επίδομα από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. συνολικού ύψους 40,15 € (8,03 ημερήσιο επίδομα x 5 ημέρες). Οι ασφαλιστικές ημέρες που αντιστοιχούν στο διάστημα της ασθένειας του εργαζόμενου (10/1 – 17/1) είναι 7. Οι αποδοχές του εργαζόμενου για τον μήνα Ιανουάριο, με δεδομένο ότι τις υπόλοιπες ημέρες απασχολήθηκε χωρίς καμία απουσία, ανέρχονται ως εξής:

– Από 10/1 – 12/1: (1.000/25 = 40) x 1/2 x 3 ημέρες = 60,00 €

– Από 13/1 – 17/1 ο εργοδότης καταβάλει τις αποδοχές τεσσάρων ολόκληρων ημερομισθίων (εκτός της Κυριακής 16/1 για την οποία ο εργαζόμενος δεν αμείβεται από τον εργοδότη του) οι οποίες ανέρχονται σε 160,00 € (40 ημερομίσθιο x 4 ασφαλιστικά ημερομίσθια). Από τις αποδοχές αυτές, ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει το ποσό του επιδόματος ασθενείας που εξαιτίας του κωλύματος καταβλήθηκε στον μισθωτό και το οποίο ανέρχεται σε 40,15 €. Προσοχή ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από τις αποδοχές που οφείλει στον μισθωτό για το διάστημα της ασθένειας του, ολόκληρο το επίδομα ασθένειας που καταβλήθηκε για το ίδιο χρονικό διάστημα από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.. Δηλαδή τόσο εκείνο που αντιστοιχεί στις εργάσιμες ημέρες, όσο και εκείνο που αντιστοιχεί στις μη εργάσιμες ημέρες του διαστήματος αυτού (Πρωτοδικείο Αθηνών 5292/2011, Α.Π. 308/1986). Άρα, για το διάστημα 13/1 – 17/1 οι αποδοχές του εργαζόμενου είναι 160 – 40,15 = 119,85 €.

– Αποδοχές υπόλοιπου διαστήματος μηνός Ιανουαρίου 2022: 18/25 x 1.000 = 720,00 €.

– Μικτές μηνιαίες αποδοχές Ιανουαρίου 2022: 60,00 + 119,85 + 720,00 = 899,85 €. Οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν στο ποσό των 940,00€, δηλαδή πριν την αφαίρεση του επιδόματος ασθενείας.

Στην περίπτωση αυτή, ο θεράπων ιατρός του ασφαλισμένου συμπληρώνει ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» τη βεβαίωση ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθένειας. Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας από τον ασφαλισμένο υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας, αφού προηγουμένως ο ασφαλισμένος αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών taxisnet. Ο εργοδότης του ασφαλισμένου ενημερώνεται μέσω της υπηρεσίας προκειμένου να εισέλθει σε αυτή για τη συμπλήρωση βεβαίωσης με τα στοιχεία της περιόδου αποχής του ασφαλισμένου από την εργασία του. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Μια άλλη περίπτωση που απασχολεί αρκετούς συναδέλφους αλλά και εργαζόμενους ταυτόχρονα, είναι το τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος βρέθηκε θετικός στον Covid-19 (αρκεί το rapid test) αλλά δεν έχει καθόλου συμπτώματα, δεν νοσεί και φυσικά δεν έχει χορηγηθεί, από τον γιατρό, ιατρική γνωμάτευση ανικανότητας προς εργασία. Στην περίπτωση αυτή έχει εφαρμογή το άρθρο 15 του Ν.4722/2020.

Στην περίπτωση, δηλαδή, που ένας εργαζόμενος (είτε είναι πλήρως εμβολιασμένος είτε όχι) βρεθεί θετικός στον Covid-19 (αρκεί το rapid test) και δεν νοσεί, ο οποίος τίθεται σε περιορισμό πέντε (5) τουλάχιστον ημερών σύμφωνα με τις νέες επίσημες συστάσεις του Ε.Ο.Δ.Υ., δύναται στον εργοδότη:

· να καθορίσει με απόφασή του, ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο αυτόν, στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασία) ή

· εάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον.

Πηγή: eforologia.gr